ADEQUACIÓ DE LA QUALIFICACIO DEL SÒL I ZONIFICACIO


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ADEQUACIÓ DE LA QUALIFICACIO DEL SÒL I ZONIFICACIO"

Transcripción

1 MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE LA BARONIA DE RIALB ADEQUACIÓ DE LA QUALIFICACIO DEL SÒL I ZONIFICACIO DEL POBLE DE VILAPLANA 1

2 2

3 1. Justificació de la modificació 2. Planejament vigent 3. Estat Actual 4. Regulació de les modificacions de les NNSS 5. Justificació de la necessitat, oportunitat i conveniència de la modificació del POUM amb relació als interessos públics i privats concurrents 6. Modificacions puntuals proposades 7. Quadre resum de la modificació 8. Informe ambiental 9. Informe de sostenibilitat econòmica 10. Estudi de viabilitat econòmica 11. Pla d etapes Annex 1. FINQUES CADASTRALS SÒL URBÀ Annex 2 CERTIFICACIÓ REGISTRAL FINCA URBANA NO EDIFICADA SITUADA AL LÍMIT NORD EST DOCUMENTACIÓ GRÀFICA O.1 QUALIFICACIÓ DEL SÒL ZONIFICACIÓ: Planejament Vigent/Modificació. 1/1000 O.2 QUALIFICACIÓ DEL SÒL ZONIFICACIÓ: Planejament Vigent/Modificació. 1/500 O.3 FOTOPLÀNOL.. 1/

4 4

5 1. Justificació de la modificació La modificació de les Normes urbanístiques que es proposa es per determinar de forma més precisa els paràmetres urbanístics que regulem l'0rdenació de Vilaplana, especialment les alineacions i qualificacions sobre la nova base 1/1000 del ICC efectuada sobre el vol d'abril de 2009, que és de major precisió que la base sobre les que va redactar les Normes Subsidiàries del El poble en conjunt es troba en molt bon estat, habitat, amb bona part de les cases en bon estat i rehabilitades. Apart de l'adequació a la base, es recullen diverses realitats que en les normes subsidiàries de 1995 no es van contemplar, o no es van recollir en la forma adequada, així com l'adequació d'espais comunitaris convertits en noves places que s'han realitzat des de l'aprovació, com són la plaça central i el jardí de la Bassa antiga. Bàsicament la modificació qualifica de sistema d'espais públics les 3 places o jardins existents dins el conjunt del poble, que es troben totalment urbanitzats En el sòl urbà, la modificació amplia en 348 m 2 el límit del sòl urbà i redueix l'edificabilitat en 292 m 2 st. En resum amplia el sòl destinat a Sistemes públics en 582 m 2 (Viari 77 m 2 i Espais lliures 525 m 2 ), i redueix les zones en 234 m 2. En el sòl no urbanitzable, tots els terrenys qualificats actualment de Sòl No Urbanitzable Ordinari (clau 7) es recullen els nous sistemes els terrenys a on s'ubica la fosa sèptica, l'ampliació del cementiri i la Caldera de biomassa que abasteix d'aigua calenta les cases del poble, i que son de titularitat pública. En el conjunt del poble ja es disposa de la xarxa de aigua calenta que abasteix les cases des de la caldera de biomasa, produïda en els boscos de biomasa. El poble de Vilaplana es troba situat dins el terme municipal de la Baronia de Rialb, pròxim a l'embassament de Rialb, i amb orientació solejada. 5

6 6

7 2. Planejament vigent El planejament vigent actualment son les Normes subsidiàries del planejament de la Baronia de Rialb aprovades definitivament per la Comissió Territorial d'urbanisme de Lleida el dia 18 de maig de 1995, publicant se el 23/10/1995. Fins l'actualitat no s'han modificat les Normes Subsidiàries en el poble de Vilaplana. La superfície qualificada de Sòl Urbà es de m2 amb un sostre edificable de m2st. Dins el sòl urbà nomes si trobava el sistema viari, en una proporció del 20% del sòl total. Els equipaments i espais lliures corresponien al Cementiri i l'església de Sant Miquel en sòl no urbanitzable. L'església romànica del s. XI de Sant Miquel està qualificada de P18 i regulada dins l'article 123. protecció d'edificis, elements i el seu entorn. (clau 11) 7

8 Article 92:Sistema d'espais Lliures (clau C) 1.Definició i contingut a) Comprèn els sòls de titularitat pública i els de titularitat comunitària, ordenats com espais lliures o zones verdes (Clau C). b) Es defineixen dos tipus: Públics (C1) i Comunitaris (C2), en relació al tipus de propietat del sòl. c) Aquestes Normes estableixen la localització dels espais públics dins el sòl urbà. 2.Condicions dels espais lliures Els espais lliures a preveure mitjançant els instruments del planejament que desenvolupin les Normes Subsidiàries hauran de complir les següents condicions: a) El pendent mig dels terrenys haurà d'ésser inferior al 15%. b) Les dimensions mínimes dels espais lliures seran les fixades per l'article 4 de l'annex del Reglament de Planejament i per l'article 76 del Reglament de la Llei de Mesures d'adequació de l'ordenament Urbanístic de Catalunya. 3.Usos a) En els espais lliures públics només es permetran els usos i activitats de caràcter públic que siguin absolutament compatibles amb la utilització general d'aquests sòls. b) Tanmateix, es podrà ubicar edificacions destinades a l'ús docent, sòcio cultural i esportiu, que ocupin com a màxim un 10% de la seva superfície, sempre que l'espai lliure sigui superior als m2. c) Les edificacions al servei dels espais lliures públics i dels usos admesos hauran d'observar les següents condicions: 1) Alçada màxima 6,00 m. 2) Ocupació màxima 3%. Aquesta condició no s'aplica en el supòsit de l'apartat anterior. 4.Espais Lliures Comunitaris (clau C2) a) Amb la finalitat d'assegurar la utilitat urbanística d'espais lliures d'edificació, tot respectant la titularitat comunitària dels terrenys, es qualifiquen d'espais lliures comunitaris els terrenys compartits per diversos propietaris d'edificacions veïnes. b) Hauran d'ordenar se com jardins o parcs, lliures d'edificació, permetent se l'ús esportiu i la construcció de pistes o piscines. c) S'haurà d'atorgar per part dels propietaris afectats la corresponent escriptura de mancomunitat, en la qual s'establiran les obligacions en ordre a la construcció i conservació del jardí. 8

9 Article 93:Sistema d'equipaments i Dotacions (clau D) 1.Definició i règim Comprèn els sòls que es dediquen a usos públics o col lectius al servei dels veïns. Els nous equipaments seran de titularitat pública, excepte les ampliacions dels equipaments existents en l'actualitat de titularitat privada. 2.Usos El sistema d'equipaments comunitaris comprèn els usos següents: a) Esportiu (D1) b) Escolar (D2) c) Cultural, Social i Religiós (D3) d) Assistencial (D4) e) Administratiu (D5) f) Cementiri (D6) 3.Assignació d'usos a) En aquestes Normes s'assigna dins del sòl urbà els usos del sistema d'equipaments o bé l'ús genèric d'equipament que l'administració especificarà en el desenvolupament de les Normes Subsidiàries. b) Sempre que no es disminueixi la superfície global de cada ús, podrà variar se l'assignació de l'ús vigent, mitjançant un Pla Especial, mantenint se, però, l'adscripció al sistema d'equipaments. La variació d'usos sempre que es mantingui la titularitat pública no precisa l'aprovació de planejament especials. c) Altres alteracions del sistema d'equipaments implicaran la modificació o revisió de les Normes Subsidiàries. 4.Condicions d'edificació A) L'edificació en les àrees d'equipament s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diversos equipaments, al paisatge i a l'organització general del teixit urbà en que es situen. b) L'edificabilitat per als nous equipaments serà similar a la de les zones veïnes. 9

10 Article 101: Zona del Nucli Vell (clau 1) 1.Definició Es denomina indistintament Nucli Vell o Ciutat Vella. Comprèn els sectors ocupats per edificis que constitueixen el teixit edificat del nucli històric, coincidint generalment amb als vells recintes emmurallats dels pobles. Aquesta regulació té com objectiu el manteniment i protecció dels paràmetres que la caracteritzen entenent el seu valor cultural. 2.Condicions d'ordenació a) S'aplica el tipus d'ordenació segons alineació de vial. No s'admeten les reculades de l'edificació en cap de les plantes, amb l'excepció de que fossin existents. b) El nombre màxim de plantes de l'edificació és de planta baixa més dues plantes (PB+2). L'alçada de la planta baixa serà similar a la de les cases veïnes. c) La fondària edificable màxima es de 16 m., havent se de separar un mínim de 3 m. del fons de la parcel la. En planta baixa es pot ocupar la totalitat de la parcel la, amb una alçada màxima de 4,50 m. d) La coberta serà a dues vessants amb la directriu horitzontal paral lela al carrer i amb un pendent màxim del 30%. La coberta serà de teula àrab de color rogenc o terrós. e) La composició de la façana principal haurà d'acomodar se a les següents prescripcions: Es recomana el manteniment de la façana existent. En el cas de creació de nova façana o adició de noves obertures es composaran sobre eixos verticals de simetria. La proporció de les obertures de les plantes dels pisos seran rectangulars, essent la dimensió major, la vertical. Les obertures es separaran un mínim de 60 centímetres del límit del solar. Els materials, textures i colors dels elements de la façana i de les tanques dels solars, seran similars als existents, en especial els de les parets (arrebossats pintats en colors terrosos, estucs i pedra), amb els especejaments propis del país. Les fusteries, persianes i reixes seran similars en acabat extern a les pròpies del país. No es permeten els cossos sortints tancats i semitancats. 3.Condicions d'ús a) S'admeten els usos següents: Habitatge unifamiliar i plurifamiliar. Administratiu, socio cultural, religiós i recreatiu. Els definits en els apartats de la classificació d'usos amb la numeració 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13,14 i 15. Els apartats 6 i 8 es permeten només en planta baixa. b) No s'admet l'ús número tres en la modalitat de sales de festa, discoteques i similars. c) No són d'obligat compliment les normes sobre previsió de places de garatges en els edificis. 10

11 4.Subzona del Nucli Vell, discontinu (clau 1b) a) Aquesta subzona es d'aplicació als nuclis vells de Polig, La Serra, Vilaplana i la Torre de Rialb i correspon a nuclis vells a on l'edificació principal no s'alinea de forma continua al carrer. (modificació aprovada definitivament 18/02/2010) b) En el plànol de qualificació del sòl es determinen les alineacions al carrer, que respecten els entrants i sortints existents. Es permet que, en els trams no construïts actualment, la nova edificació no ocupi la totalitat de façana. c) En totes les altres condicions d'ordenació i d'ús seran d'aplicació les normes de la zona 1. d) Pel que fa al nucli de la Torre de Rialb durant l'execució de les obres d'urbanització i durant l'execució de la fonamentació dels edificis de nova construcció serà necessari fer un exhaustiu control arqueològic. (modificació aprovada definitivament 18/02/2010) Article 106: Zona de Jardins i Horts Privats (clau 6) 1.Definició Comprèn els terrenys destinats a jardins, patis i horts privats, que tenen un valor important dins dels conjunts urbans, pel que es proposa el seu manteniment, no permetent se la seva substitució per l'edificació. 2. Condicions d'ordenació a) Es mantindran i conservaran els jardins, patis i horts i els murs de tancament o de contenció. b) Es permet la construcció d'una edificació auxiliar, adossada a la casa, podent ocupar com a màxim un 10% de la superfície buida destinada a pati, jardí o hort i en qualsevol cas inferior a 15 m2. L'alçada màxima total, inclòs la teulada serà de 3,50 m. La construcció es separarà un mínim de 3 m del carrer. Els materials de construcció seran similars als de l'edificació vella existent. c) Tanques: Es conservaran les existents, respectant els materials originaris, no podent ampliar ni elevar. 3.Condicions d'ús En l'espai buit només es permès l'ús agrícola (19), així com els lligats al lleure. En la part ocupada per l'edificació, es permeten els usos permesos a l'edificació principal a que estan relacionats. 11

12 QUADRE RESUM DE SUPERFICIES I SOSTRE PLANEJAMENT VIGENT SUPERFICIE SOSTRE TOTAL SOL URBÀ SUPERFICIE % SOSTRE Total Sòl Urbà Vilaplana Total Sistemes ,16% A Viari ,16% Total Zones ,84% b Nucli vell discontinu ,53% Jardins i horts privats ,31% 55 SUPERFICIE SOL NO URBANITZABLE Total Total Sistemes 644 B Serveis Tècnics C1 Espais Lliures Públics 435 D Equipaments i Dotacions Sòl no urbanitzable clau

13 3. Estat Actual a) base abril 2016 ICC 13

14 b) ORTOFOTOPLANOL I VISTA GENERAL 14

15 c) FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 4) Regulació de les modificacions de les NNSS La modificació s'adequa a la regulació que estableixen les NNSS vigent, fixada en l'article 7 de les normes urbanístiques. Article 7: Modificacions a) Es podran modificar els diferents elements i determinacions de les Normes Subsidiàries, de conformitat amb el procediment i les determinacions fixades en la secció 5 Vigència i revisió dels plans del Text Refós del D.L. 1/1990. b) El projecte de modificació haurà de tenir sempre el grau de precisió propi de les Normes Subsidiàries. c) La coherència del projecte de modificació s'haurà de justificar expressament. 5). Justificació de la necessitat, oportunitat i conveniència de la modificació del POUM amb relació als interessos públics i privats concurrents Atenent a l article 97.1 del Text refós de la Llei 1/2010, d'urbanisme, la proposta de modificació del POUM justifica la necessitat de la iniciativa, l oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents, en base als criteris de l article 97.2 del TRLU: a) La modificació del POUM no comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de l ús residencial, o de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el planejament anterior no s hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar part d un patrimoni públic de sòl i d habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes que objectivament en legitimin la modificació. b) L ordenació proposada és coherent amb el model d ordenació establert en les Normes Subsidiàries i no entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. c) La modificació no comporta una actuació excepcional d acord amb el planejament territorial. d) La modificació s acorda als interessos públics en tant que no comporta una reducció de la superfície dels sòls qualificats de sistemes d espais lliures i d equipaments públics. Així mateix la modificació no modifica espais lliures o equipaments existents, sinó que amplia els espais lliures públics amb la qualificació de les 3 places existents i amb l'àrea verda entorn al cementiri. 21

22 22

23 6. Modificacions puntuals proposades Les modificacions puntuals proposades dins l'àmbit del SOL URBÀ DE VILAPLANA son les següents: 1. Ampliació del límit pel costat sud incloent el vial d'entrada al magatzem així com la part de la parcel la a on es troba el magatzem. 2. Ampliació del sòl urbà per incorporar l'accés i l'espai lliure de la bassa urbanitzada, que es una gran mirador de l'embassament i orientat al sol, i que es qualifica de sistema d'espais lliures. 3. Ampliació del sòl urbà pel costat nord per incloure la parcel la urbana amb una casa enderrocada, coneguda com Can Magí. 4. Qualificació del cobert de planta baixa existent i que fa de mur de contenció entre el vial de dalt i el carrer Major. 5. Ampliació del C. Major fins a donar accés al cobert. També hi trobem modificacions de qualificacions dins el següents: límit del Sòl Urbà actual, i son les Es reconeixen les antigues eres i que actualment son places públiques urbanitzades amb unes superfícies de 139 m2 i 240 m2. I que en el planejament vigent estaven qualificats de jardins i horts privats (clau 6) o de Nucli Vell discontinu (clau 1b). Es reconeixen diversos coberts de planta baixa, que correspon a antics trulls, pous o forns i que es troben donant al carrer i que son característics del poble. Es redueix la zona qualificada de Nucli Vell Discontinu per preservar alguns patis característics de les cases existents, qualificant se de Jardins i horts privats (clau 6). Es reconeix algun jardí o accés privat existent que es va qualificar de viari en les normes subsidiàries quan era un accés privat, qualificant.se de Jardí o hort privat. Respecte a les modificacions puntuals proposades dins el Sòl No Urbanitzable, totes elles son per reconèixer sistemes públics existents i de titularitat pública, com son la fosa sèptica, la delimitació de l'espai lliure que envolta l'església romànica de Sant Miquel i el cementiri, i el terreny destinat a la Caldera de biomasa que alimentarà d'aigua calenta el conjunt de cases del poble, amb fusta dels boscos de Vilaplana, havent se ja realitzar la xarxa de distribució de l'aigua calenta. 23

24 24

25 AMPLIACIÓ SÒL URBÀ 1. Entrada magatzem privat i viari 41 m 2 2. Accés des de carrer principal a la nova plaça de l antiga Bassa 185 m 2 25

26 3. Solar casa enderrocada Cal Magí 70 m 2 4 i 5. Cobert i viari d accés a l hort de Cal Magí 24 m m 2 26

27 MODIFICACIÓ SÒL NO URBANITZABLE 1. Caldera de biomassa 73 m 2 2. Fosa sèptica 29 m 2 3. Entorn església de Sant Miquel 435 m 2 27

28 7. QUADRE RESUM DE LA MODIFICACIÓ En resum, la Modificació incorpora com a Sòl Urbà 248 m2 de sòl, disminuint el sostre edificable en 292 m2st. En sòl urbà, augmenta els sistemes en 582 m2., dels quals 525 per a espais lliures públics, i disminueix el sòl destinat a zones privades en 234 m2 de sòl. Dins el Sòl No Urbanitzable, s'augmenta el sòl destinat a sistemes en 537 m2, 102 a Serveis tècnics i 435 m2 a espais lliures públics. MODIFICACIO NNSS SUPERFICIE SOSTRE SUPERFICIE SOSTRE TOTAL SOL URBÀ DIFERENCIA SOL URBÀ SUPERFICIE % SOSTRE SUPERFICIE SOSTRE Total Sòl Urbà Vilaplana Total Sistemes ,11% 582 A Viari ,83% 57 C1 Espais Lliures Públics ,28% 525 Total Zones ,89% b Nucli vell discontinu ,09% Jardins i horts privats 348 8,80% SUPERFICIE SUPERFICIE SOL NO URBANITZABLE SOL NO URBANITZABLE Total Total Sistemes B Serveis Tècnics C1 Espais Lliures Públics D Equipaments i Dotacions Sòl no urbanitzable clau

29 8. Informe ambiental La present modificació puntual no té repercussió ambiental, ja que els sòls incorporats al sòl urbà ja son sòls sense ús agrícola, sense valor ambiental o paisatgístic, de tamany escàs i continus al poble, com son el solar amb l'edificació enderrocada, l'entrada al magatzem, la plaça de la Bassa, el petit magatzem existent. Respecte al sòl no urbanitzable, els sòls son tots destinats a sistemes, serveis tècnics com la fosa asèptica o la caldera d'estelles de calefacció, o l'entorn del cementiri com espais lliures que són públics i no destinats a cultius, sinó al servei del cementiri. 9. Informe de sostenibilitat econòmica Segons l apartat 1.d) de l article 66 del Text refós de la Llei d urbanisme, el document d avaluació econòmica i financera ha d incorporar un Informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. La present modificació puntual, pel seu propi contingut no modifica la sostenibilitat financera actual ja que les petites ampliacions del sòl urbà no comporten despeses d'urbanització a l'ajuntament. Les finances municipals també s'ampliaran amb un major IBI en la parcel la no edificada i amb els permisos d'obra de la mateixa. 10. Estudi de viabilitat econòmica La present modificació no comporta cap desenvolupament de cap sector de creixement, ni cap inversió. 11. Pla d etapes Al no preveure cap sector de creixement ni cap inversió municipal no es preveu cap Pla d'etapes. La Baronia de Rialb, juny 2018 Pasqual Mas i Boldú :: Arquitecte Anna Galea Colon Arquitecte 29

30 Annex 1. FINQUES CADASTRALS SÒL URBÀ 30

31 31

32 Annex 2 CERTIFICACIÓ REGISTRAL FINCA URBANA NO EDIFICADA SITUADA AL LÍMIT NORD EST 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE LA BARONIA DE RIALB ADEQUACIÓ DE LA QUALIFICACIO DEL SÒL I ZONIFICACIO DEL POBLE DE VILAPLANA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA O.1 QUALIFICACIÓ DEL SÒL ZONIFICACIÓ: Planejament Vigent/Modificació. 1/1000 O.2 QUALIFICACIÓ DEL SÒL ZONIFICACIÓ: Planejament Vigent/Modificació. 1/500 O.3 FOTOPLÀNOL.. 1/

42 42

43

44

45

Sitemap